Sign in

VOLO
6 Industries, 6 Opportunities for Digital Resilience | Software development company VOLO
6 Industries, 6 Opportunities for Digital Resilience | Software development company VOLO

Necessity is the mother of invention. Never before have we felt the trueness of this age-old adage as within the past year, when businesses across the globe were forced to flex their technological muscle and deal with remote operations.

While nowadays no sector of the economy is immune to digital solutions and the internet, here we have compiled a list of some of the industries that we’ve helped navigate uncertain waters.


Ever since the world has gone remote, many companies have turned to software outsourcing, since keeping an in-house team that works from home is more or less the same, only more expensive. As a potential outsourcing client, you’ve done your due diligence — you searched the internet for reputable software companies, checked their reviews on Gartner’s Peer Insights or Clutch, filled out several contact forms, went through hours of online calls describing your solution to the potential candidates, and are now likely facing several proposals, all vastly different from each other with regards to the estimate. While your first instinct…


Summer Reading List for Beginner Programmers from VOLO
Summer Reading List for Beginner Programmers from VOLO

One of VOLO’s Senior Software Developers and avid readers, Ruben Markosyan, has put together a reading list for beginner software developers with the aim of helping them become better professionals and advance their careers.

Not too long ago a budding young professional asked me to recommend him some books that would be useful to a software developer that is just starting out in the field. He was looking for materials that would not only give him a solid knowledge base in programming regardless of the language, but that would also be easy to digest.

Now if you run a “must…


Անում ենք ամենը, որ տանը զգանք ինչպես աշխատավայրում

Հայաստանում տիրող արտակարգ իրավիճակից անմասն չմնաց ՎՕԼՕ-ի մեծ ընտանիքը։ Ընկերության բոլոր գրասենյակներն անցել են հեռավար աշխատանքի։ ՎՕԼՕ-յում այսպիսի աշխատելաոճը նորություն չէ․ աշխատակիցների հաղորդակցությունը ընկերության գործընկերների, ինչպես նաև 7 «խոհանոցների» (գրասենյակների) միջև հաճախ կազմակերպվում է զանգերի, էլեկտրոնային նամակների միջոցով։ Այսինքն, ՎՕԼՕ-ն պատրաստ էր հեռավար աշխատանքի, իսկ տնօրինությունն էլ ամեն ինչ արեց՝ այդ ամենն ավելի սահուն կազմակերպելու համար։

Այնուամենայնիվ, մշտական հեռավար աշխատանքն ունի որոշակի բարդություններ, ինչու չէ՝ նաև լի է հետաքրքիր և հիշվող պահերով։

Այս ամենի մասին որոշեցինք զրուցել ՎՕԼՕ-ի նախագծերի ղեկավարների հետ։

Արդեն 1,5 ամիս է՝ աշխատում եք հեռավար ձևաչափով։ Ի՞նչ առավելություններ և թերություններ կարող եք նշել հեռավար աշխատանքում։

Եթե հակիրճ՝…


There are many ways for a company, and the HR department in particular, to promoting equality and a healthy work culture that comes with it. This article was written in collaboration with Volo’s HR team to better convey our company’s stance on achieving workforce diversity and our constant strive towards fair employment practices.

Starting off on the Right Foot with Recruitment

Our efforts in setting the right tone for gender equality at Volo begin with the candidate selection process. We are mindful of the prevalent hidden or explicit bias women face during the interview process, be it in the form of interview questions or interviewer attitudes.

“To me…


We’ve been witnessing a strong transformation at VOLO for the past several years in terms of women’s participation in tech. While the number of women in IT worldwide has been staying consistently low during the past several years, in the last year alone, the percentage of women in our workforce grew from 34% to 41%. For perspective, that number is close to 30% in the US.

The important thing to understand is that tech isn’t just about programming. Many women think that software engineering is the only entry ticket into this booming industry, but there’s so much more. …

VOLO

A unique software development company established in 2006 and headquartered in Yerevan, Armenia, with 7 offices in Armenia and Ukraine. https://volo.global/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store